Akčný plán

Pre mesto Snina je výzvou a zároveň príležitosťou stať sa inovatívnym mestom a na regionálnej úrovni hľadať riešenia adaptačných opatrení pre lepšiu pripravenosť na zmenu podnebia, ktoré prispejú nielen samotnému mestu, ale aj regiónu Horný Zemplín. Pri vypracovaní akčného plánu pripravenosti na klimatické zmeny, je potrebné si ujasniť, aké konkrétne investičné a neinvestičné opatrenia musí mesto prijať, aby zlepšilo kvalitu života svojich občanov. Zároveň, ako vytvoriť zo Sniny atraktívne miesto pre návštevníkov a využiť jeho výhodnú polohu pre cestovný ruch na slovensko – poľsko – ukrajinskom pohraničí v blízkosti Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty. 

Procesu prípravy a implementácie akčného plánu sa priamo zúčastní partner projektu, ktorým je Nórsky inštitút pre bioekonomický výskum (NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi). NIBIO je výskumný ústav zameraný na potravinovú bezpečnosť a zmenu podnebia, ktorý je súčasťou Ministerstva pre poľnohospodárstvo a výživu Nórska. Inštitút je účastný na výskumných projektoch v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike. V rámci projektu tento partner poskytne svoje know-how pre koordináciu, prieskumy, technickú pomoc a podporu pri príprave a implementácii akčného plánu. 

Vytvorenie akčného plánu je povinnou aktivitou projektu, v rámci ktorého expertný tím po dôkladnej analýze navrhne a implementuje opatrenia pre zlepšenie klímy v mestskom prostredí s využitím nástrojov ako sú klimatické mapy, analýzy, či externé monitoringy. Súčasťou aktivity je aj výmena skúseností, monitoring aktivít a konzultácie s nórskym partnerom.  

Mesto Snina bude spolupracovať s nórskym partnerom na komplexnom integrovanom systéme adaptácie na zmenu podnebia s cieľom priniesť nové inovatívne prístupy k ochrane obcí pred povodňami, suchom a zmenami podnebia, ako dôležitej súčasti mestského územného plánovania.  

Akčný plán pripravenosti na zmenu podnebia mesta Snina navrhne riešenie pre zlepšenie klímy v mestskom prostredí a adaptáciu na klimatické zmeny. Bude obsahovať analýzu potenciálneho využitia dažďovej vody pre obnovu Sniny v rámci zmeny podnebia, ako aj implementačné princípy investičného programu pre každú mestskú časť s možnosťami financovania, technického riešenia vybraných projektov a aktivít, ako aj prezentáciu a oponentúru za účasti nórskeho partnera s cieľom schválenia akčného plánu mestským zastupiteľstvom. Jedným z výstupov Akčného plánu bude vyhodnotenie súčasného a prípadný nový prístup k systému starostlivosti o zeleň.

Mesto Snina je zapojené do programu zón Bez pesticídov a v súčasnosti realizuje projekt „Feeling Maps“, ktorého výsledky sa použijú ako vstupné údaje pre akčný plán. V rámci nového územného plánu mesto pripravuje hromadné a individuálne riešenia bývania a e-mobility. Všetky ďalšie zámery je preto potrebné realizovať systematicky, rešpektujúc nevyhnutnú potrebu pripravenosti na zmenu podnebia.

Okrem nórskeho partnera bude do tejto aktivity zapojený aj druhý projektový partner –  Rímskokatolícka farnosť Povýšenia sv. Kríža. Cieľom mesta je osloviť tiež organizácie a inštitúcie v Snine, ktoré by sa mohli zapojiť do tejto aktivity, keďže sú vlastníkmi budov, záhrad, či lesov.