O projekte

V rámci programu SK-Klíma financovaného z Nórskych grantov (kód ACC02/04) mesto Snina získalo pre realizáciu projektu  „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu” nenávratný finančný príspevok, v celkovej čiastke 1 389 200 EUR z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 (85%) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (15%). Projekt pripravilo Mesto Snina v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Svätého kríža v Snine a Nórskym inštitútom pre bioekonomický výskum (NIBIO). Cieľom projektu je realizácia adaptívnych opatrení na zmiernenie a prispôsobenie sa na zmenu klímy v Snine.

Celkové výdavky projektu sú vo výške 1 758 580 EUR, z čoho výdavky mesta Snina predstavujú 1 223 580 EUR a výdavky partnera Rímskokatolíckej farnosti Svätého Kríža, Snina 535 000 EUR. Spolufinancovanie zo strany mesta je v celkovej výške 342 630 EUR  a spolufinancovanie zo strany partnera je 26 750 EUR. Realizácia projektu je plánovaná na 36 mesiacov, pričom spolufinancovanie bude priebežné počas celého obdobia. 

Pre dosiahnutie stanového cieľa a jednotlivých indikátorov je projekt rozdelený do nasledujúcich aktivít, ktorými sú:

Projekt je výnimočný rozsahom nových investičných adaptívnych opatrení, ktorými sú:

  • Výsadba stromových alejí – ul. Vihorlatská, ul. Čsl. armády, nový cintorín.
  • Inštalácia zelených striech a tepelná izolácia budov materských škôl Dukelských hrdinov a Perečínska.
  • Dažďové záhrady – v areáloch materských škôl na ulici Palárikova, Kukučínova, Budovateľská a Čsl. Armády.
  • Kompletná rekonštrukcia časti verejného osvetlenia RVO 07 na ul. Jesenského, RVO 12 a RVO 35 na ul. Komenského a RVO 15 na ul. Strojárska/Partizánska
  • Elektrické autá
  • Elektrické bicykle
  • Výmena svietidiel na Mestskom úrade v Snine

V spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Svätého Kríža Snina sú plánované opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Cirkevnej materskej školy sv. Márie Goretti na ulici 1. mája, ako aj participácia na vytvorení akčného plánu, publicity a podporných aktivitách.  

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy EUR. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy EUR. 

Prioritami tohto obdobia sú: Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť; Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby; Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízkouhlíkové hospodárstvo; Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva;  Spravodlivosť a vnútorné záležitosti. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

O napredovaní projektu v jednotlivých aktivitách, či stretnutiach projektového tímu, budú obyvatelia mesta informovaní prostredníctvom sociálnych sietí, webovej stránky, ako aj tlačových správ v lokálnych aj celonárodných médiách. Súčasťou publicity projektu je aj uskutočnenie troch konferencií, distribúcia informačných letákov a vyhotovenie dokumentárneho filmu, ako aj umiestnenie informačných tabúľ na všetkých miestach realizácie projektu.

Prijímateľ: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina 

Celková výška projektového grantu:  1 389 200 EUR  

Začiatok realizácie projektu: 27. 02. 2021 

Predpokladaný termín ukončenia projektu: 26. 02. 2024