O projekte

V rámci programu SK-Klíma financovaného z Nórskych grantov (kód ACC02/04) mesto Snina získalo pre realizáciu projektu  „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu” nenávratný finančný príspevok, v celkovej čiastke 1 389 200 EUR z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 (85%) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (15%). Projekt pripravilo Mesto Snina v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Svätého kríža v Snine a Nórskym inštitútom pre bioekonomický výskum (NIBIO). Cieľom projektu je realizácia adaptívnych opatrení na zmiernenie a prispôsobenie sa na zmenu klímy v Snine.

Celkové výdavky projektu sú vo výške 1 758 580 EUR, z čoho výdavky mesta Snina predstavujú 1 486 100 EUR a výdavky partnera Rímskokatolíckej farnosti Svätého Kríža, Snina 272 480 EUR. Spolufinancovanie zo strany mesta je v celkovej výške 355 756 EUR  a spolufinancovanie zo strany partnera je 13 624 EUR. Realizácia projektu je plánovaná na 36 mesiacov, pričom spolufinancovanie bude priebežné počas celého obdobia. 

Pre dosiahnutie stanového cieľa a jednotlivých indikátorov je projekt rozdelený do nasledujúcich aktivít, ktorými sú:

Projekt je výnimočný rozsahom nových investičných adaptívnych opatrení, ktorými sú:

  • Nový centrálny klimatický park na mieste tzv. brownfieldu pri základnej škole P. O. Hviezdoslava.
  • Biotechnická revitalizácia námestia zvyšovaním podielu zelenej vegetácie, či umiestnením vodných prvkov drobnej architektúry, na ploche 1000 m2.
  • Revitalizácia Historického parku pri kaštieli a parku pri Dome pokojnej staroby.
  • Dažďové záhrady – vo vnútroblokoch sídlisk 1. mája, Kukučínova a Komenského; v areáloch Domova pokojnej staroby a Športovej haly T18; v areáloch materských škôl na ulici Palárikova, Kukučínova, Budovateľská a Čsl. Armády.
  • Inštalácia zelených striech a tepelná izolácia budov materských škôl Dukelských hrdinov a Perečínska.
  • Realizácia suchého poldra na Tarnovskom potoku pre protipovodňové a vodozádržné opatrenia.
  • Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektrické vozidlá, ako aj nabíjacích staníc pre elektrické bicykle.
  • Kompletná rekonštrukcia časti verejného osvetlenia RVO 07 na ul. Jesenského.
  • Výsadba nových stromových alejí a stromoradí.
  • Zateplenie Športovej haly T18.

V spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Svätého Kríža Snina je plánovaná realizácia zelenej strechy Cirkevnej materskej školy sv. Márie Goretti na ulici 1. mája, ako aj participácia na vytvorení akčného plánu, publicity a podporných aktivitách.  

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy EUR. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy EUR. 

Prioritami tohto obdobia sú: Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť; Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby; Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízkouhlíkové hospodárstvo; Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva;  Spravodlivosť a vnútorné záležitosti. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

O napredovaní projektu v jednotlivých aktivitách, či stretnutiach projektového tímu, budú obyvatelia mesta informovaní prostredníctvom sociálnych sietí, webovej stránky, ako aj tlačových správ v lokálnych aj celonárodných médiách. Súčasťou publicity projektu je aj uskutočnenie troch konferencií, distribúcia informačných letákov, vyhotovenie dokumentárnej knihy a filmu, ako aj umiestnenie informačných tabúľ na všetkých miestach realizácie projektu.

Prijímateľ: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina 

Celková výška projektového grantu:  1 389 200 EUR  

Začiatok realizácie projektu: 27. 02. 2021 

Predpokladaný termín ukončenia projektu: 26. 02. 2024