Na čom pracujeme

Bezpesticídové zóny v meste Snina

V meste Snina vznikli bezpesticídové zóny. Sú to lokality, kde využívame princíp prírode blízkych riešení a údržby zelene. Bezpesticídové zóny označujú informačné tabule, ktoré obsahujú veľa zaujímavých informácií. Tabule môžu slúžiť v rámci zážitkovej edukácie nielen školám a škôlkam, ale aj širokej verejnosti.

Bezpesticídové zóny v meste sa nachádzajú na týchto miestach:

 • Park pri Domove pokojnej staroby
 • Malý a veľký Vihorlatský park
 • Park 1. mája
 • Historický park
 • Topoľová aleja

Cieľom týchto opatrení je zachovanie biodiverzity, pretože biodiverzita má veľký význam z hľadiska udržania života na Zemi. Každý živočích, rastlina či mikroorganizmus má svoju dôležitú funkciu a tvorí nenahraditeľný článok v zložitých zákonitostiach prírody. Najväčšou hrozbou pre biodiverzitu je ničenie prírodných stanovíšť, rozširovanie ornej pôdy a pasienkov, odlesňovanie a zväčšovanie zastavaných a ťažobných plôch. Mesto Snina sa systematicky snaží pristupovať k ochrane životného prostredia aj takýmito opatreniami. 

Pre lepšie zachovanie biodiverzity nestačí iba nepoužívať pesticídy ale i zmeniť systém údržby a starostlivosti, teda aj spôsob kosby. Je dôležité kosiť výlučne ľahkou mechanizáciou, resp. ručne, pretože pri používaní ťažkých mechanizmov vznikajú pri kosení na povrchu koľaje, čo spôsobuje zmenu druhového zloženia spoločenstiev.

Aj v meste môžu byť biotopy veľmi pestré: verejné záhrady, súkromné záhrady, jazierka, parky, lesy, cesty a aleje so stromami, rozsiahle terény, neobrábané pôdy, okolie železníc, brehy potokov, nehovoriac o zelených strechách, stenách a terasách, fasádach a zakvitnutých balkónoch.

Verejné plochy zelene môžu byť premenené na prírodné útočisko pre biodiverzitu. Pomôcť zlepšiť našu klímu môžeme aj vtedy ak:

 • nepoužívame pesticídy a chemické hnojivá
 • rastliny necháme rásť spontánne a nekosíme príliš skoro, tým umožníme reprodukciu a diverzifikáciu rastlinných druhov, v ktorých sa ukrýva veľký počet zvierat
 • založíme rybníček
 • zachováme uschnutý strom, ktorého dutiny privítajú jaskynné zvieratká, či hromadu polien a skál pre malé cicavce, obojživelníky a rozličné bezstavovce
 • podporujeme pôvodné druhy
 • vysádzame medonosné rastliny, ktoré prilákajú veľa hmyzu