Rekonštrukcia budov a verejných priestorov

V dôsledku nízkeho podielu zelených plôch voči budovám z betónu a nepriepustných plôch ciest, parkovísk a chodníkov, patria práve zastavané časti mesta Snina k najviac ohrozeným mestským územiam voči negatívnym dopadom zmeny klímy. Vysoké letné teploty, nižšia vlhkosť vzduchu, vyšší výskyt alergénov v ovzduší, má nepriaznivý vplyv na zdravie obyvateľov žijúcich v mestskom prostredí. 

Systém infraštruktúry odtoku dažďovej vody je v Snine riešený napojením na mestskú kanalizáciu. Nárast mestských častí a ich napojenie na starú mestskú kanalizáciu spôsobujú nedostatočný odtok prívalových lejakov a v niekoľkých komplikovaných častiach mesta dochádza k lokálnemu hromadeniu dažďovej vody na zemi. 

K najvýraznejším tzv. tepelným ostrovom v rámci mesta Snina patrí samotné centrálne námestie. V dôsledku malého podielu zelenej vegetácie, rozsiahlym nepriepustným plochám a okolitým budovám, je toto najviac obyvateľmi frekventované mestské územie, najmenej pripravené na dopady zmeny klímy. Zároveň všetka dažďová voda je priamo odvádzaná do rieky Cirocha, pričom napojenie fontány a zavlažovanie zelene, je pitnou vodou. 

Rekonštrukciou budov a verejných priestorov v súlade s prírodou dosiahneme zvýšenie odolnosti mestského územia proti prehriatiu a zabránenie zbytočného odtoku dažďovej vody do mestskej kanalizácie. Preto pre dosiahnutie tohto cieľa budú realizované tieto investičné adaptívne opatrenia: 

 • Biotechnická revitalizácia námestia
 • Zelená extenzívna strecha a zateplenie MŠ Dukelských hrdinov
 • Zelená extenzívna strecha a zateplenie MŠ Perečínska
 • Zelená extenzívna strecha a zateplenie MŠ 1. mája
 • Zateplenie športovej haly T-18
 • Dažďová záhrada MŠ Palárikova
 • Dažďová záhrada MŠ Kukučínova
 • Dažďová záhrada MŠ Budovateľská
 • Dažďová záhrada ČS Armády
 • Dažďová záhrada Domov pokojnej staroby
 • Dažďová záhrada Športová hala T-18
 • Dažďová záhrada sídlisko na ulici 1.mája
 • Dažďová záhrada sídlisko na Kukučínovej ulici
 • Dažďová záhrada sídlisko na Komenského ulici

Biotechnickou revitalizáciou námestia na ploche 1000 m2 sa dosiahne zreteľné zlepšenie miestnej mikroklímy. Zvýši sa podiel zelenej vegetácie, pribudnú ochladzujúce vodné prvky, ako aj prvky drobnej architektúry, ktoré skrášlia a sfunkčnia dané prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta.   

Plánovanou realizáciou dažďových záhrad v areáloch verejných budov a mestských sídlisk sa zabráni zbytočnému odtoku zrážkovej vody do kanalizácie. Dažďové záhrady umožňujú absorpciu dažďovej vody a vytvárajú dobrú klímu vo vonkajších priestoroch určených na voľnočasové aktivity detí, mládeže a našich seniorov. Zároveň realizáciou zelených striech na verejných budovách dôjde k ich lepšej odolnosti voči prehriatiu, a prispejú tak aj k ochladeniu a zlepšeniu miestnej klímy daného mestského územia.