Rekonštrukcia budov a verejných priestorov

V dôsledku nízkeho podielu zelených plôch voči budovám z betónu a nepriepustných plôch ciest, parkovísk a chodníkov, patria práve zastavané časti mesta Snina k najviac ohrozeným mestským územiam voči negatívnym dopadom zmeny klímy. Vysoké letné teploty, nižšia vlhkosť vzduchu, vyšší výskyt alergénov v ovzduší, má nepriaznivý vplyv na zdravie obyvateľov žijúcich v mestskom prostredí. 

Systém infraštruktúry odtoku dažďovej vody je v Snine riešený napojením na mestskú kanalizáciu. Nárast mestských častí a ich napojenie na starú mestskú kanalizáciu spôsobujú nedostatočný odtok prívalových lejakov a v niekoľkých komplikovaných častiach mesta dochádza k lokálnemu hromadeniu dažďovej vody na zemi. 

K najvýraznejším tzv. tepelným ostrovom v rámci mesta Snina patrí samotné centrálne námestie. V dôsledku malého podielu zelenej vegetácie, rozsiahlym nepriepustným plochám a okolitým budovám, je toto najviac obyvateľmi frekventované mestské územie, najmenej pripravené na dopady zmeny klímy. Zároveň všetka dažďová voda je priamo odvádzaná do rieky Cirocha, pričom napojenie fontány a zavlažovanie zelene, je pitnou vodou. 

Rekonštrukciou budov a verejných priestorov v súlade s prírodou dosiahneme zvýšenie odolnosti mestského územia proti prehriatiu a zabránenie zbytočného odtoku dažďovej vody do mestskej kanalizácie. Preto pre dosiahnutie tohto cieľa budú realizované tieto investičné adaptívne opatrenia: 

  • Zelená extenzívna strecha a zateplenie MŠ Dukelských hrdinov
  • Zelená extenzívna strecha MŠ Perečínska
  • Zateplenie MŠ 1. mája
  • Dažďová záhrada MŠ Palárikova
  • Dažďová záhrada MŠ Kukučínova
  • Dažďová záhrada MŠ Budovateľská
  • Dažďová záhrada ČS Armády   

Plánovanou realizáciou dažďových záhrad v areáloch verejných budov sa zabráni zbytočnému odtoku zrážkovej vody do kanalizácie. Dažďové záhrady umožňujú absorpciu dažďovej vody a vytvárajú dobrú klímu vo vonkajších priestoroch určených na voľnočasové aktivity detí, mládeže a našich seniorov. Zároveň realizáciou zelených striech na verejných budovách dôjde k ich lepšej odolnosti voči prehriatiu, a prispejú tak aj k ochladeniu a zlepšeniu miestnej klímy daného mestského územia.