Revitalizácia parkov

Osobitný význam pri adaptácii na klimatické zmeny má mestská zeleň, a predovšetkým mestské parky. Stromy v meste filtrujú vzduch zachytávaním prachových častíc a CO2, ochladzujú mestský priestor, zachytávajú dažďové zrážky a poskytujú priestor pre život rôznym živočíchom v rámci lepšej biodiverzity v mestskom prostredí. 

Z celkovej plochy intravilánu mesta Snina tvoria zelené plochy 14%. Plocha zelene však oproti roku 2005 zo 113 hektárov poklesla na súčasných 84 hektárov. Mestskú zeleň v Snine tvorí sedem parkov, zeleň v uliciach, sídliskách, priemyselných zónach či na námestí. Vysadené kríky a stromy, ktoré sú často v kolízii s inžinierskymi sieťami, nedostatočná preventívna starostlivosť o dreviny, či nevhodný výber stromov a rastlín do mestského prostredia, to všetko sú príčiny zvyšujúce náročnosť a náklady na starostlivosť o zelené plochy, stromy a mestské parky v Snine. 

Osobitnú pozornosť v rámci zelených plôch v zastavanom mestskom území si zaslúžia tzv. hnedé územia – brownfields, teda plochy v rámci mesta, ktoré sú nevyužívané, zanedbané a slúžia pre občasné použitie pre odloženie stavebného materiálu alebo pre sezónne púťové atrakcie. 

Aby sme zlepšili stav mestskej zelene a zvýšili podiel zelenej infraštruktúry v Snine pre lepšiu pripravenosť na klimatické zmeny, budú realizované tieto adaptívne opatrenia: 

  • Nový centrálny klimatický park
  • Revitalizácia historického parku
  • Revitalizácia parku v blízkosti Domova pokojnej staroby
  • Výsadba dvoch stromových alejí

Inovatívnou aktivitou v rámci projektu je vytvorenie nového centrálneho klimatického parku z tzv. brownfieldu pri základnej škole P. O. Hviezdoslava. Z nevyužitej plochy v centre mesta v blízkosti námestia, vznikne nová zelená a oddychová zóna pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Súčasťou nového parku budú aj vodné prvky, ktoré prispejú k príjemnému prostrediu hlavne v letných mesiacoch. 

Revitalizáciou prejdú aj dva mestské parky, a to Historický park pri kaštieli a park pri Domove pokojnej staroby. Cieľom tejto revitalizácie bude zvýšenie retencie vody a opätovná výsadba zelene, úprava terénu, ako aj doplnenie a revitalizácia drevín. Výsadbou nových stromových alejí a stromoradí v husto zastavanej oblasti mesta dôjde k zlepšeniu a rozšíreniu neinvazívnej zelenej infraštruktúry v mestskom prostredí.