Centrálny klimatický park v Snine

Svojim hlasom ste rozhodli o podobe nového Centrálneho klimatického parku v Snine!

Od 01. 9. 2021 do 15. 9. 2021 ste mali možnosť hlasovať prostredníctvom distribuovaných hlasovacích lístkov, elektronicky aj fyzicky, o podobe budúceho klimatického parku v Snine. Po overení a sčítaní všetkých platných hlasovacích lístkov v počte 733 (elektronických 527 a fyzických 206), získal najviac hlasov Návrh 2., ktorému ste odovzdali spolu 310 hlasov (elektronických 227 a fyzických 83).

Na druhom mieste sa umiestnil Návrh 3. s počtom hlasov 271 (elektronických 181 a fyzických 90), a na treťom mieste Návrh 1. s počtom hlasov 152 (elektronických 119 a fyzických 33).

Ďakujeme, že ste využili možnosť spolupodieľať sa na rozhodovaní o podobe nového Centrálneho klimatického parku v Snine, ktorý nie len prispeje k zmierneniu dopadov klimatickej zmeny, ale vytvorí aj novú oddychovú zónu v našom meste.

Víťazný - Návrh 2.

Predložený variant návrhu vychádza z jestvujúcich, ale aj novo navrhovaných záujmových bodov a plne rešpektuje súčasné (živé) koridory. Táto alternatíva prepája 3 hlavné body záujmu. Základnú školu P.O.H., Poštu Snina a námestie v centre mesta.

Tieto hlavné trasy sú prepojené hlavnými komunikáciami. Okrem nich návrh ráta aj s vedľajšími chodníkmi ktoré slúžia ako doplnkové. Tie pretínajú hlavné koridory a sú im podradené. Trasy sú jednoznačne definované svojou osobitou šírkou a materiálmi. Jednotlivé trasy nie sú lineárne. Sú zaoblené smerom do stredu, čím umným, no nenásilným spôsobom vťahujú návštevníka hlbšie do parku.

Pešie koridory rozdeľujú park na 8 zón s rozdielnými funkciami. Najväčšiu, centrálnu časť tvorí vodná plocha bio jazierka. Okolité zóny sú venované dažďovým záhradám s ušľachtilou zeleňou v celej ploche parku, športovým ihriskám, detským ihriskám, galeríjnej časti, podlubiu s kvetinovou bránou, pódiu s posedovým prvkom, oddychovej zóne s čitárňou a novou tržnicou s verejnými toaletami a kaviarňou. Cieľom návrhu je nielen riešiť klimatický park, ale vytvoriť ucelený celok pre príjemne trávenie voľného času.

Kde bude budúci klimatický park?

Prostredníctvom projektu začneme s premenou terajšieho nevyužitého priestoru (tzv. brownfieldu) medzi tržnicou a základnou školou P. O. Hviezdoslava, na novú oddychovú zónu s prvkami zelene, vodného elementu a drobnej architektúry.

Účelom parku je predovšetkým zlepšenie lokálnej mikroklímy, zníženie uhlíkovej stopy (CO2), zvýšenie odolnosti mestského prostredia proti prehriatiu, zadržanie dažďovej vody v krajine a zabránenie jej odtoku do kanalizácie.

Predkladané návrhy a členenie územia vychádza zo súčasných prirodzených pohybov a presunov cez dané územie (základná škola, stredné školy, úrady, pošta, občianska vybavenosť, námestie) a taktiež z očakávaných pohybov, vzhľadom sa novú občiansku vybavenosť celomestského významu – mestskú plaváreň a nové priestory mestskej knižnice.

Návrh 1.

Predkladaný návrh a členenie územia vychádza zo súčasných prirodzených pohybov a presunov cez dané územie (základná škola, stredné školy, úrady, pošta, občianska vybavenosť, námestie) a taktiež z očakávaných pohybov, vzhľadom sa novú občiansku vybavenosť celomestského významu – mestskú plaváreň a nové priestory mestskej knižnice.

Návrh ráta s vytvorením hlavnej pešej spojovacej tepny, ktorá je akcentovaná svojou šírkou, povrchom a vytvorenými priestormi a funkciami po oboch svojich stranách. Kolmo na túto komunikáciu sú osadené prepájacie chodníčky k ostatným vstupom do územia parku.

Pešími spojnicami je tak park rozčlenený na viacero funkcií a plôch so zameraním na rôznych návštevníkov parku, sú tu takto vytvorené pokojné oddychové plochy s jazierkom, aktívne športové plochy, detské plochy, výstavné a kultúrno-spoločenské plochy. Takto sa snaží byť zabezpečená prirodzená variabilita a využiteľnosť parku pre najširšie skupiny obyvateľov.

Predkladaný návrh ráta z vytvorením týchto prvkov: dažďových záhrad, pódia s drevenou terasou, výstavným priestorom , športovou plochou zo sedením, detským ihriskom, vodnými prvkami -fontánové prvky mestského charakteru,  prírodným jazierkom. Hlavným prvkom celého územia bude zeleň, ktorou dané územie zazeleníme, ochladíme a zvýšime pozitívne klimatické parametre..

Návrh 3.

Návrh je prerozdelený  tak, aby prirodzene nadväzoval na už jestvujúce vychodené pešie trasy (skratky), a vytvoril hlavnú trasu, ktorá by spájala hlavnú cestu a parkovisko – teda centrum, táto trasa v súčasnosti absentuje. Vložením promenády s plytkým potôčikom takúto promenádu vytvoríme. Tým sa napojíme na urbanistickú štruktúru tohto miesta a vnesieme do dotknutej časti novú funkciu.

Vodná plocha práve takého to charakteru je zvolená práve preto, aby využívaná vodná plocha, bola ľahko udržiavaná a nepotrebovala veľké množstvo vody. Vodnú plochu navrhujeme obohatiť a malé fontánky, ktoré by vytvárali túto plochu dynamickú no zároveň voda by cirkulovala a chladila sa.

Súčasťou tohto návrhu je tartanová trať (200m), ktorá je prirodzene vsadená na toto územie a nijak neruší celý koncept, peších komunikácii na ktoré plynulo nadväzuje. Výsadbou zelene a vytvorením dažďových záhrad, vytvoríme prírodnú krásnu scenériu a vytváram tak priestor s rôznymi zákutiami a plochami na hru alebo na vytvorenie prepojenia stromov cez rôzne prvky drobnej architektúry (siete, sedenia),  na ktorých by si občania vedeli vychutnávať oddych.

V jednej s časti je navrhované  vytvoriť street food a ten zakomponovať opäť prirodzene, do celého návrhu. Súčasťou sú 3 malé „búdky“, ktoré by boli celoročne a využívali sa nie len počas leta ale aj počas Vianoc , trhov atď. Návrh dopĺňa detské ihrisko, ktoré navrhujeme nie ako klasické detské ihrisko, ale ako súbor iných jednoduchších hier, tak aby to bolo pre deti zaujímavé, ľahko udržateľné a trvalé.

Ako ste mohli hlasovať?

Hlasovať ste mohli dvoma spôsobmi:

1. Elektronicky  –  Prostredníctvom mobilu, načítaním QR kódu do aplikácie (stiahnite si aplikáciu na čítanie QR kódov.), kde sa vám zobrazil link na 3 štúdie https://snina.hlasobcanov.sk/all-projects. Následne ste mohli zahlasoval za návrh, ktorý sa vám páči. 

2. Fyzicky  Vhodením hlasovacieho lístka do jednej z troch urien, ktoré sa nachádzali v centre mesta v predajnom stánku Mestského sociálneho podniku v smere na autobusovú stanicu. Urny boli vystavené pred stánkom každý pracovný deň v čase od 9:00 do 17:00 hod. 

Hlasovacie lístky boli distribuované všetkým obyvateľom mesta Snina do ich schránok v takom počte koľko ľudí je na danej adrese prihlásených a sú evidovaní v rozhodnutiach k poplatkom za odpad.

Každý hlasovací lístok bol originálny s jedinečným QR kódom, ktorý ste mohli použiť len raz.

Návrhy pripravoval tím projektantov Róbert Šmajda, Martin Štofira, Róbert Šmajda ml, Eva Hrivňáková.