Opatrenia proti povodniam

Prehriatie mestského prostredia produkuje teplo, ktoré tlačí mraky do okolitého prostredia v horách, kde sa často tvoria silné búrky, ktoré keď sa rozlejú, môžu zapríčiniť miestne povodne. 

Klimatická zmena sa prejavuje i lokálnou nestabilitou a občasným vylievaním vody do polí, či osídlených častí územia. Nevhodným územným plánovaním a umožnením výstavby individuálneho a hromadného bývania pri vodných tokoch bez dostatočných opatrení, sa vytvárajú na mestskom území oblasti so zvýšeným rizikom povodní. V rámci Sniny je najzraniteľnejšia Štúrova ulica, kde je Rómska osada medzi riekou Cirocha a Tarnovským potokom.

Opatrenia proti povodniam na mestskom území sú kľúčové pri ochrane života a majetku obyvateľov. Preto medzi plánované adaptívne opatrenia pre ochranu pred povodňami patrí:

  • Realizácia suchého poldra na Tarnovskom potoku

Realizáciou suchého poldra sa docielí periodické zaplavovanie a zadržiavanie nadmerného odtoku s možnosťou regulácie postupného odtoku po prívalových lejakoch do blízkej rieky. Vybudovaním vyššieho pravého brehu rieky a biotechnickou úpravou Tarnovského potoka sa vytvorí mokraď a jej prepojenie s riekou Cirocha prečerpávaním. Realizáciou dostatočných protipovodňových opatrení sa minimalizuje riziko budúcich problémov, ktoré so sebou prinášajú bleskové záplavy.