25 zrealizovaných adaptívnych opatrení

CIEĽ PROJEKTU

Týmto projektom zvýšime odolnosť mesta
voči zmenám klímy.

PARTICIPÁCIA

Obyvatelia Sniny rozhodli hlasovaním o budúcej podobe Centrálneho klimatického parku.

Aktivity projektu

NOVINKY Z PROJEKTU

0
Odhadované ročné zníženie emisií CO2 podporených subjektov (v tonách)
0 %
Podiel obyvateľstva Slovenska, ťažiaci zo života v mestách so zvýšenou odolnosťou voči zmene klímy a schopnosťou reagovať na ňu (v percentách)
0
Počet zrealizovaných opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Fotogaléria